Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina I, Broj 2/2010, Strane 311-559

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Zlatko Stefanović, Culpa in contrahendo – metodološki ogled

Dragana Knežić-Popović, Pravna priroda javnog beležništva

Nada Bakić, Minderheitensprachen in einem Prozess in Serbien

Vojin Dimitrijević, Video-nadzor u javnom i privatnom prostoru

Nenad Vukčević, Predsednički imunitet kao štit od odgovornosti za međunarodne zločine

PRAVNE AKTUELNOSTI

Vesna Rakić-Vodinelić, Neustavna reforma „reforme“ pravosuđa

Zoran Ivošević, Felerično otklanjanje grešaka

Borislav Ivošević and Veljko Kovačević, Osvrt na novi Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Zoran Ivošević, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na rad

PRILOZI

Tarik Haverić, Nepristranost: fikcija kao ideal

Dejan A. Milić, „Gledajte u budućnost!…“ (Govornički portret dr Zorana Đinđića)

PRIKAZI

Bogoljub Milosavljević, Тomić, Z., Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd 2010, 646 str.

PRAVNA PRAKSA

Vida Petrović-Škero, Studiranje i izdržavanje: komentar presude Vrhovnog kasacionog suda

STUDENTSKI RADOVI

Nenad Grujić, Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju

Ana Galjak, GMO – hrana budućnosti ili frankenštajn hrana

Srđan Tolpa, Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

ETIČKI KODEKS nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

IN MEMORIAM: Prof. dr Slavica Krneta

HRONIKA FAKULTETA (2010. godina), pridedila Milka Bekjarev