Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina VII, Broj 1/2016, Strane 1-207

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)
ISSN 2406-1387 (Online izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Dušan Vranjanac, Opšta teorija prava – začeci i domašaji

Slobodan Vukadinović, Javno razmatranje u funkciji prevazilaženja demokratskog deficita, javna rasprava i razgraničenje od javnog slušanja

Zoran Ivošević, Esej o svojstvima sudije, slobodi nezavisnog i smislu pravednog suđenja

Ivan Janković, Prilozi za biografiju Tome Živanovića

Jovana Brašić, Institucionalne barijere za ulazak na tržište Republike Srbije i potencijalna konkurencija

Aleksandar Matković, Antikultna legislativa u Sjedinjenim Američkim Državama

PRIKAZI

Miodrag Jovanović, Tibor VaradiSpisi i ljudi–priče iz advokatske arhive”. Osvrt na knjigu

Slobodan Vukadinović, Nova pravna revija – jubilarno izdanje časopisa koji spaja

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Izmene osnivačkog akta privatnih fakulteta (Komentar presude Vrhovnog kasacionog suda Srbije, Prev. 78/2015 od 3.12.2015. godine)

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2015, priredila Ljiljana Prljinčević