Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina III, Broj 1/2012, Strane 1-250

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Bogoljub Milosavljević,  Načelo podele vlasti u Ustavu i ustavnoj praksi Republike Srbije

Dušan Vranjanac, Odnos zakonskog i precedentnog prava u Engleskoj – neka pitanja

Jelena Volić-Hellbusch, Sudstvo u Trećem rajhu

Rodoljub Šabić, Zaštita prava na slobodan pristup informacijama prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Vladimir V. Vodinelić, Novinarski kodeksi i pravo medija u Srbiji: nedovoljno samodefinisanje

PRAVNE AKTUELNOSTI

Zoran Ivošević, Pravni položaj javnih funkcionera

Slobodan Vukadinović, Sistematika građanskog prava profesora Vodinelića

PRILOZI

Gorаn Đorđević, Diskurs o komandnoj odgovornosti – odgovornost za dela pre sticanja statusa nadređenog

Luka Breneselović, Crtica o infinitivu i analitičkoj konstrukciji u jeziku naših zakona – povodom opravdane kritike profesorke V. Rakić-Vodinelić

PRAVNA PRAKSA

Vida Petrović-Škero, Dužina postupka kao uzrok nastanka štete

STUDENTSKI RADOVI

Dušanka Komnenić, Arhuska konvencija – novi pristup zaštiti životne sredine

Živorad Rašević, Javno pravobranilaštvo između pravosuđa i državne uprave

Danilo Stevandić, Izvršne uredbe predsednika Sjedinjenih Američkih Država

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2011, priredila Ljiljana Prljinčević