PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 1 • str. 97-118

ANALIZA UTICAJA ZAKONODAVNOG POSTUPKA NA PREDLOGE ZAKONA

Jezik rada: Srpski

Slobodan Vukadinović
Saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2010, str. 97-118

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1001097V

KLJUČNE REČI
predlog zakona, Narodna skupština, amandman, odbor Narodne skupštine, narodni poslanici, Vlada

APSTRAKT
Cilj analize je da se utvrdi da li je i u kom obimu Narodna skupština, u periodu od 11. juna 2008. godine do 26. oktobra 2009. godine, prihvatanjem amandmana, izmenila predloge zakona koji su joj podneti. Primenom statističkog metoda, došlo se do rezultata da je u ovom periodu doneto 215 zakona, od čega je 86 zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora i drugih sporazuma. Izuzimajući ove zakone, u posmatranom periodu je doneto 129 zakona, od čega je na 90 predloga zakona (69,77%) Narodna skupština prihvatila 979 amandmana. Obim promena se znatno razlikuje kod svakog pojedinačnog predloga zakona, a prosek prihvaćenih amandmana je 10,88. Imajući u vidu broj članova zakona, predlozi zakona su u proseku promenjeni za 15,11%. Iako je Vlada predlagač 99,53% donetih zakona, analiza je pokazala da Narodna skupština suštinski utiče na tekstove zakona, kao i da je prihvatanjem većeg broja amandmana izmenila sadržinu predloga, kolokvijalno rečeno, sistemskih i krovnih zakona. Podnosioci prihvaćenih amandmana su u 79,36% slučajeva narodni poslanici (od čega u 50,45% slučajeva narodni poslanici opozicije), a u 14,61% odbori Narodne skupštine. Prihvatani su i amandmani koje je podnosila Vlada na sopstvene predloge zakona, kao i osam amandmana Zaštitnika građana. U radu su date i preporuke za kvalitetnije zakone.