PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 1 • str. 126-144

POSTUPANJA INTERNET OPERATORA POVODOM NAVODNOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA – ZAKONODAVSTVO I PRAKSA U SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Reljanović Mario
Docent, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: mario.reljanovic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2013, str. 126-144

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap4-3861

KLJUČNE REČI
pravo na privatnost elektronskih komunikacija; zaštita podataka o ličnosti; autorska prava; internet operatori; visokotehnološki kriminal

APSTRAKT
Istraživanje obuhvata analizu aktuelnog sukoba interesa kada je reč o tri prava: pravu na privatnost komunikacije, pravu na zaštitu podataka o ličnosti i autorskom pravu. Ove tri grupe prava su predmet analize u svetlu važećih propisa Republike Srbije zbog konflikta koji postoji prilikom korišćenja elektronskih komunikacija radi kršenja autorskih prava. Ovaj konflikt je naročito došao do izražaja prilikom analize postupanja internet operatora u Srbiji koji su koristili tzv. ‘zadržane podatke’ o korisnicima da bi reagovali na navodna kršenja autorskih prava. Rad se fokusira na postupanja operatora, korisnika i nosilaca autorskih prava, stavljajući akcenat na nedostatke postojećeg sistema zaštite koji se neizbežno manifestuju kroz kršenje prava na privatnost komunikacije i prava na zaštitu podataka o ličnosti.