PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 1 • str. 21-42

„UHVATI ME AKO MOŽEŠ”: OSVRT NA PROBLEM (NE)ODGOVORNOSTI TRANSNACIONALNIH KORPORACIJA ZBOG KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Beširević Violeta
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs; besirevv@ceu.edu

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2018, str. 21-42

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-17017

KLJUČNE REČI
transnacionalne korporacije, ljudska prava, ustav, međunarodno pravo ljudskih prava, kodeksi ponašanja.

APSTRAKT
Iako su se dokumentovani izveštaji o povredama ljudskih prava od strane transnacionalnih korporacija pojavili još sedamdesetih godina prošlog veka, ni ustavni nacionalni sistemi (izuzev npr. Irske i Južne Afrike) ni međunarodno javno pravo  ne  predviđaju  pravni  lek  koji  bi  obezbeđivao  direktnu  pravnu  odgovornost transnacionalnih korporacija zbog povreda ljudskih prava, na način na koji zbog tih povreda odgovaraju države. Postojeća pravna praznina paradoksalnog je karaktera ako se ima u vidu da se transnacionalne korporacije pojavljuju kao kršioci ljudskih prava u istoj meri kao i države. Štaviše, neka prava garantovana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda pružaju zaštitu korporacijama isto kao i pojedincima, a isto dejstvo imaju i pojedina ustavna prava u SAD, Kanadi i Australiji (npr. pravo na mirno uživanje imovine, sloboda govora, pravo na pravično suđenje, zabrana diskriminacije). Polazeći od toga da su garancije ljudskih prava erga omnes karaktera, u čijoj je osnovi obaveza svih da ih poštuju i da se uzdrže od njihovog kršenja, ovaj rad ima za cilj da ukaže na postojanje i razloge te pravne praznine i ponudi polazne pretpostavke za njeno prevazilaženje.