PRAVNI ZAPISI • Godina XIV • br. 1 • str. 21-58

KRIZA LEGITIMITETA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA KAO POTENCIJALNI SPASILAC?

Jezik rada: Engleski

Wasiq Dar
Vanredni profesor, Pravni fakultet Jindal Global (JGLS), Univerzitet O.P. Jindal Global, Sonipat, Harijana, Indija, pomoćnik direktora, JGLS Centar za alternativno rešavanje sporova (CADR), pomoćnik dekana, JGLS Centar za postdiplomske pravne studije (CPGLS)
e-mail: wadar@jgu.edu.in 

Boris Praštalo
Docent, Pravni fakultet Brunel, Univerzitet Brunel u Londonu, London
e-mail: boris.prastalo@brunel.ac.uk

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2023, str. 21-58

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1-43940

KLJUČNE REČI
veštačka inteligencija, arbitraža, odlučivanje, ISDS, investiciona arbitraža

APSTRAKT
Sveobuhvatni uticaj veštačke inteligencije (VI) nije izuzeo ni arbitražu. Zainteresovane strane već nastoje ne samo da izuče trenutne posledice upotrebe veštačke inteligencije u arbitraži nego i da diskutuju o njenoj budućoj upotrebi. U raspravi se često može čuti o mogućnosti da VI u nekoj doglednoj budućnosti zameni čoveka u ulozi arbitra. Fokus ovog rada je na VI u kontekstu investicione arbitraže. Ovaj vid rešavanja sporova između država i investitora se suočava sa nizom kritika zbog svojih navodnih nedostataka. Cilj ovog članka je da ispita mogućnost upotrebe VI u budućnosti sa ciljem da se otklone navodni nedostaci zbog kojih danas mnogi govore o egzistencijalnoj krizi investicione arbitraže, ili krizi legitimiteta. U svetlu svega navedenog, ovaj rad prvo analizira doprinos kako ljudskog, tako i drugih faktora koji su doveli do krize legitimiteta. Zatim, rad ispituje podobnost VI da deluje u ulozi arbitra. Zaključci ovog rada će ne samo postaviti osnovne postulate za upotrebu VI u investicionoj arbitraži nego će dati i spekulativni stav o tome da li će VI na kraju iz korena izmeniti celi sistem investicione arbitraže.