PRAVNI ZAPISI • Godina XIV • br. 1 • str. 59-73

KO JE TRGOVAC U ONLAJN OKRUŽENJU IZ PERSPEKTIVE POTROŠAČKOG PRAVA? OD SRBIJE DO EU I NATRAG

Jezik rada: Engleski

Aleksa Radonjić
Docent, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd
e-mail: aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs  

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2023, str. 59-73

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1-43549

KLJUČNE REČI
trgovac, potrošačko pravo, Kamenova, platformska ekonomija, online prodaja robe

APSTRAKT
Autor nastoji da u radu odgovori na sledeće istraživačko pitanje: Ako fizičko lice nije registrovani preduzetnik, ali redovno i u cilju zarade prodaje robu ili usluge posredstvom interneta, da li se to lice, za potrebe potrošačkog prava, može smatrati trgovcem? Metod koji će se primenjivati je pravno dogmatski. U pitanju je potraga za značenjem jednog od ključnih pojmova u potrošačkom pravu – pojma trgovac. U srpskoj pravnoj literaturi je značenje ovog pojma ili uzeto zdravo za gotovo ili su ga kontroverzno tumačile neke organizacije za zaštitu potrošača, a relevantna sudska praksa ne postoji, što ovu analizu čini još potrebnijom. Autor zaključuje da se, u zavisnosti od okolnosti slučaja, definicija trgovca iz srpskog Zakona o zaštiti potrošača može tumačiti tako da obuhvata fizičko lice koje nije preduzetnik, a koje potrošačima prodaje robu ili usluge posredstvom interneta. Zaključak je zasnovan na analizi relevantne sudske prakse Suda pravde EU i sudske prakse nekih država članica EU.