PRAVNI ZAPISI • Godina XIV • br. 1 • str. 148-178

(NE)KAŽNJAVANJE GRAĐANSKE NEPOSLUŠNOSTI

Jezik rada: Srpski

Sava Vojnović
Saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: sava.vojnovich@ius.bg.ac.rs  

 

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2023, str. 148-178

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1-40771

KLJUČNE REČI
demokratija, građanska neposlušnost, sankcionisanje, vladavina prava, pravda, pravna sigurnost, Rols, Dvorkin, sudijska uloga, proporcionalnost

APSTRAKT
Polazeći od Rolsovog koncepta građanske neposlušnosti, autor tvrdi da se ona sprovodi na opravdanim moralnim osnovama i da se mora razlikovati od svih drugih deliktnih radnji. Ona je komunikabilan čin nenasilnog ukazivanja javnosti na probleme u okviru jednog sistema – čime sebi garantuje poziciju odanosti pravu, a ne suprotno. U radu se prvo analizira pojam građanske neposlušnosti, uz pitanje njene opravdanosti, kao i Dvorkinovo stanovište o tumačenju spornih pravnih normi od strane građana koji odbijaju poslušnost istim. Nakon toga se preispituju svrhe kažnjavanja koje se navode u teoriji sankcija – u svetlu primene na građansku neposlušnost, zajedno sa potencijalnim tretmanom građanske neposlušnosti od strane sudija. Autor smatra da bi trebalo ostaviti prostora za to da se u svakom konkretnom slučaju, prema proceni suda, takvim neposlušnim pojedincima ili izriču ublažene sankcije ili da se u potpunosti oslobode kazne.