PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 2 • str. 271-292

NEZAKONITO ODLAGANJE OTPADA U ZAKONODAVSTVU EU I PRAKSI SUDA PRAVDE EU

Jezik rada: Srpski

Dr Ana Batrićević
Viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
e-mail: a.batricevic@yahoo.com

MA Nikola Paunović
Istraživač pripravnik, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Doktorand, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: dzoni925@gmail.com

.

Pravni zapisi, br. 2/2018, str. 271-292

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-18546

KLJUČNE REČI
nepropisno odlaganje otpada, upravljanje otpadom, reciklaža otpada, sprečavanje nastanka otpada, ekološko pravo EU, praksa Suda pravde EU, deponije

APSTRAKT
U  ovom  radu  se,  primenom  normativno-pravnog  metoda,  analiziraju normativni  okviri  Evropske  unije  kojima  je  regulisana  oblast  odlaganja  otpada  i razmatraju slučajevi izneti pred Sud pravde EU, primenom metoda analize (studije) slučaja,  sa  ciljem  da  se  doprinese  stvaranju  slike  o  njihovoj  primeni.  Analizirani su pravni okviri EU bitni za odlaganje otpada, sa osvrtom na izmene acquis-a u toj  sferi  od  maja  2018.  Objašnjeni  su  funkcionisanje  i  uloga  Suda  pravde  EU  u sprovođenju komunitarnog prava. Prikazani su slučajevi nezakonitog postupanja u oblasti odlaganja otpada na deponije, uključujući i tretman otpadnih voda u kojima je taj sud odlučivao. U zaključku je ukazano na negativne efekte odlaganja otpada na  deponije  i  na  potrebu  da  se  oni  redukuju  intervenisanjem  na  normativnom  i praktičnom planu. Kao rezultat analize normativnog okvira s jedne i sudske prakse s druge strane, uočene su razlike između postupanja država članica, kao i diskrepanca između normativnog i stvarnog u toj oblasti.